Як громадяни України та Росії ставляться до Сталіна

Як громадяни України та Росії ставляться до Сталіна
Фото з відкритих джерел

КМІС

Дослідницька компанія

Оригінал на сайті Київського міжнародного інституту соціології

З 5 по 21 лютого 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2 043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Опитування в Росії проводилося дослідницькою організацією «Левада-Центр» протягом 23-27 березня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1 600 респондентів віком від 18 років і старше, які мешкають у 136 населених пунктах.

Серед українців загалом переважає негативне ставлення до Сталіна: 42% ставляться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 30% - байдуже і 14% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).

КМИС

«Мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення (52% з цим не згодні), однак 77% згодні з тим, що «Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безвинних людей». 60% населення зазначили, що не вважають, що «наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, який прийде і наведе порядок». Три чверті опитаних вказали, що не хотіли б жити та працювати за такого керівника країни, як Сталін.

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії). Якщо позитивно до Сталіна ставиться 14% українців, то росіян приблизно втричі більше – 40%; мудрим керівником, що привів СРСР до процвітання, в Україні Сталіна вважають 28%, у Росії – 58%; потребу в керівникові такого типу, як Сталін, виказують 23% українців і 33% росіян; жорстоким, нелюдським тираном Сталіна вважають 77% українців і тільки 44% росіян.

Серед населення України більш розповсюдженим є негативне ставлення до Сталіна та його ролі в історії. Так, близько половини громадян не згодні з визначенням Сталіна ані як мудрого керiвника, що привiв СРСР до могутностi та процвітання, ані як прототипу керівника, без якого народ не зможе обійтися. А позитивний спектр емоцій у ставленні до Сталіна (14%) є втричі меншим, ніж негативний.

Більш позитивно ставляться та підтримують Сталіна у східному регіоні люди старшого віку з (неповною та повною) середньою освітою і низьким рівнем достатку.

Порівняно з 2012 роком, у 2016 році позитивне ставлення до Сталіна знизилося, цей спад продовжився і у 2018 році. Переважно це пов’язано зі зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна.

КМИС

Натомість порівняно з 2016 роком, у 2018-му дещо збільшилося негативне та байдуже ставлення до нього.

КМИС

Підвищення негативного ставлення відбулося переважно через зростання частки тих, хто ставиться зі страхом до Сталіна.             

Емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу – 42% респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», «ворожість, роздратування» або «відраза, ненависть». Натомість найбільшу повагу до керівника СРСР виявляють представники старшого покоління: зокрема, серед респондентів 70 років і старше таких близько 20%.

Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цiлому ставитеся до Сталiна?» за віком КМИС

Більше половини населення (57%) відзначили, що точно не хотіли б працювати за правління такого, як Сталiн. Таке ставлення є більш характерним для західного та центрального регіонів, а також для молодшого населення (до 49 років). 

Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотiли б жити та працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн?» за віком, % опитаних КМИС

Якщо «мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення загалом, то в західному регіоні так думають 13%, а у східному – 48%. 77% українців згодні, що Сталін був «жорстоким, нелюдським тираном» (у західному регіоні найбільше – 90%). 23% українців згодні, що український народ ніколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, який прийде i наведе порядок (причому відносно більше таких респондентів у південному та східному регіонах).

Щодо ставлення до Сталіна у різних соціально-демографічних групах

Якщо розглядати вікові відмінності у ставленні до Сталіна, то загалом більше схвалення виявляють представники старшого покоління, ніж представники молодшого. Так, наприклад, 32,5% респондентів старше 50 років визначають Сталіна як мудрого керівника, також 27% респондентів цієї вікової групи згодні зі судженням, що народу не обійтися без такого керівника, як Сталін (проти 19% серед вікової групи 18-49 років).

Більш позитивним ставленням до Сталіна за емоційним спектром вирізняються східний та південний регіони: 15-17% респондентів цих регіонів висловили повагу до Сталіна. І якщо на сході з відразою, ненавистю до Сталіна ставляться 5%, то на заході – близько 30%. В усіх регіонах більшість респондентів не бажали б працювати за такого керiвника країни, як Сталiн, але найбільше не сприймають такого керівника в західному регіоні – 86%. Мудрим керівником частіше визнають Сталіна на сході, а жорстоким тираном – на заході.

КМИС

Також ставлення до Сталіна різниться залежно від рівня достатку родини респондента: більш позитивне ставлення до керівника СРСР спостерігається серед найбідніших прошарків населення. Так, частка тих, хто вважає Сталіна мудрим керівником, серед респондентів з дуже низьким та низьким рівнем достатку коливається від 30% до 33%, а от серед респондентів із середнім та високим рівнем достатку таких 20-25%. Так само респонденти з нижчим рівнем достатку виявляли більше поваги до Сталіна, виказували бажання працювати за такого керівника, як він, та погоджувалися із твердженням, що народу не обійтися без такого керівника, як Сталін. Якщо серед населення з низьким достатком 75% вважають Сталіна жорстоким тираном, то серед населення з високим достатком – 85%.

КМИС

Щодо диференціації за освітою, то простежується така тенденція: що вище є рівень освіти респондента, то більш негативне ставлення до Сталіна він виявляє. Зокрема, якщо серед респондентів з вищою освітою 7% ставляться до Сталіна з повагою, то серед респондентів з неповною середньою освітою – вдвічі більше. І навпаки, серед людей з вищою освітою більша частка тих, хто ставиться до Сталіна з ворожістю або відразою. Що вище рівень освіти респондента, то менше його бажання працювати за такого керівника та уявлення щодо необхідності такого керівника для народу. Зрештою, якщо 84% респондентів з вищою освітою згодні із судженням, що Сталін – жорстокий, нелюдський тиран, то серед інших освітніх груп таких 67-77%.

КМИС

Ставлення до Сталіна серед населення України та Росії: порівняльний аспект

Якщо в Україні більш розповсюдженим є негативне ставлення до особи Сталіна (42%), яке дещо посилилося протягом останніх двох років, то в Росії, навпаки, домінує позитивне ставлення до нього, а переживання негативних почуттів, порівняно з 2016 роком, знизилося (до 12%). При цьому частки респондентів, налаштованих до вождя нейтрально, або тих, хто не визначився з відповіддю, практично ідентичні в обох країнах. Суттєві відмінності простежуються і в підтримці різних суджень щодо Сталіна. Так, серед населення України, порівняно з населенням Росії, значно більше тих, хто згоден із твердженням, що «Сталін - тиран, винний у знищенні мільйонів безвинних людей» (77% проти 44%). Натомість якщо більше половини жителів України НЕ згодні з твердженнями про те, що Сталін – мудрий керівник і що народу не обійтися без керівника такого типу, то серед жителів Росії частка не згодних з такими твердженнями складає 18% і 37% відповідно.

Ставлення до Сталіна в Україні та Росії, % опитаних КМИС

Коментар експерта «Левада-центру» Каріни Піпії щодо громадської думки про Сталіна в російському суспільстві:

«У динаміці ставлення росіян до Сталіна можна простежити три періоди: домінування негативного сприйняття (2001-2006), домінування байдужого ставлення (2008-2012) і домінування позитивних оцінок (2014-2018). Якщо на початку вимірювань практично кожен другий росіянин негативно ставився до Сталіна (сумарна частка таких почуттів, як «неприхильність», «страх» і «відраза», становила 43% опитаних), то в період 2008-2012 рр. вони вже не перевищували чверті всіх думок про вождя. Після 2014 року негативні установки щодо Сталіна розділяли близько 17-20% опитаних, у 2018 році вони сягнули мінімального значення - 12% від вибірки загалом.

Тренд щодо зростання частки росіян з позитивним або нейтральним ставленням до Сталіна (на відміну від явного зниження негативізму) є менш стійким і більш циклічним. Якщо в 2001 році частка росіян з позитивним ставленням (сума трьох позицій - «захоплення», «повага» і «симпатія») практично вчетверо перевищувала частку росіян з нейтральним сприйняттям, то до 2008 року у ставленні до образу Сталіна почала переважати байдужість, яка змінилася позитивними оцінками в березні 2014 року. Раніше ми неодноразово відзначали, що «посткримська консолідація» сприяла переоцінці багатьох подій і процесів у житті країни».

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів